Patroni

Patron je zásadní a nedílnou součástí projektu.

Do konce roku 2016 studenty podpořilo 35 patronů.

V akademickém roce 2016/2017 jsme oslovili a požádali o podporu dalších 5 patronů.

Každý student má po celou dobu studia patrona, který je nedílnou součástí projektu. Je pravidlem, že patrona vybírá Erudikon. Snažíme se vytvořit dvojici, která je lidsky a profesně kompatibilní a nese předpoklad dlouhodobého vztahu, který vydrží po celou dobu studia.

Patron a student společně vytváří projekt, který principiálně obsahuje vytyčení studijních cílů, strukturu finanční a materiální podpory.

Pravidlem Erudikonu je, že patronovi je přidělen student, studentka má za patrona ženu.

Role patrona

Patron nemá vůči Erudikonu ani vůči studentovi žádné finanční závazky.

Role patrona spočívá čistě v zájmu být oporou studentovi během jeho studia.

Stává se jeho patronem, koučem, který se se studentem potká minimálně 4x během akademického roku, aby s ním prodiskutoval plnění cílů uvedených v projektu, který společně se studentem vytyčil.

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
— Jan Amos Komenský —

Patron má vůči studentovi určité závazky

  • poskytuje studentovi zpětnou vazbu lidskou a odbornou
  • je spolutvůrcem projektu cílů studenta a prostředků k jejich dosažení
  • navrhuje správní radě druh materiální a výši finanční podpory
  • je garantem smysluplnosti podpory a efektivity vynaložených prostředků
  • sleduje cíl dosažení vysokoškolského a dalšího vzdělání studenta v co nejlepší kvalitě a také dosažení osobnostní zralosti studenta
  • pomáhá nacházet prostředky a možnosti k prohloubení profesionálního a odborného růstu studenta
  • sleduje vývoj osobnosti studenta, pomáhá rozvíjet lidské kvality studenta
  • zaznamenává možné problémy, informuje nadační fond, pomáhá najít řešení v součinnosti s fondem

Jak se stát patronem?

více informací