Patroni

Patron je zásadní a nedílnou součástí projektu


Každý student má po celou dobu studia patrona, který je nedílnou součástí projektu. Je pravidlem, že patrona vybírá Erudikon. Snažíme se vytvořit dvojici, která je lidsky a profesně kompatibilní a nese předpoklad dlouhodobého vztahu, který vydrží po celou dobu studia.

Patron a student společně vytváří projekt, který principiálně obsahuje vytyčení studijních cílů, strukturu finanční a materiální podpory.

Role patrona

Patron nemá vůči Erudikonu ani vůči studentovi žádné finanční závazky.

Role patrona spočívá čistě v zájmu být oporou studentovi během jeho studia.

Stává se jeho patronem, koučem, který se se studentem potká minimálně 4x během akademického roku, aby s ním prodiskutoval plnění cílů uvedených v projektu, který společně se studentem vytyčil.

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
— Jan Amos Komenský —

Patron má vůči studentovi určité závazky
 

  • ​Poskytuje studentovi zpětnou vazbu lidskou a odbornou
  • Je spolutvůrcem projektu cílů studenta a prostředků k jejich dosažení
  • Navrhuje správní radě druh materiální a výši finanční podpory
  • Je garantem smysluplnosti podpory a efektivity vynaložených prostředků
  • Sleduje cíl dosažení vysokoškolského a dalšího vzdělání studenta v co nejlepší kvalitě a také dosažení osobnostní zralosti studenta
  • Pomáhá nacházet prostředky a možnosti k prohloubení profesionálního a odborného růstu studenta
  • Sleduje vývoj osobnosti studenta, pomáhá rozvíjet lidské kvality studenta
  • Zaznamenává možné problémy, informuje nadační fond, pomáhá najít řešení v součinnosti s fondem

Jak se stát patronem?

více informací