Ze statutu NF Erudikon

Článek 13, Postavení a působnost správní rady

13.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

13.2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),
d) rozhodovat o sloučení,
e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,
g) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,
h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,

13.4. Správní rada má šest členů.

13.5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.

13.6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

13.7. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ona ani osoba jí blízká není k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

13.8. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.

13.9. Členství ve správní radě není spojeno s žádnou odměnou. Člen správní rady ani osoba, v níž je člen správní rady společníkem, akcionářem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem kontrolního orgánu nebo zaměstnancem, nesmí mít žádný podíl, provizi či jiný majetkový prospěch z prostředků získávaných jako nadační dary.