Ze statutu NF Erudikon

Článek 18, Postavení a působnost dozorčí rady

18.1. Kontrolním orgánem nadačního fondu je dozorčí rada.

18.2. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady, a to včetně členů první dozorčí rady, je tříleté.

18.3. Dozorčí rada zejména: 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem;
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;
c) dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu;
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,;
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

18.4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu;
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

18.5. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

18.6. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jako zástupce nadačního fondu.

18.7. Pro dozorčí radu a její členy platí obdobně čl. 13, bodu 13.7, 13.8, 13.9, článku 15, 16 a 17 tohoto statutu.